feedback

Impressum

Impressum
   
Uitgever» Armacell GmbH („Diensteanbieter“)
Manager» Stefan Garmann, Daniel Högter
Adres » Robert-Bosch-Strasse 10, D-48153 Münster
Telefoon » +49 251 7603 0
Fax » +49 251 7603 448
Email » info.de@armacell.com
Seat & Registreer » Münster, Amtsgericht HRB 86
BTW-nummer » DE812122014

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur staat in geen geval garant voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidseisen tegen de auteur,
die betrekking hebben op materiële of ideële schade die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie respectievelijk door het gebruik van foutieve
en onvolledige informatie veroorzaakt werd, worden principieel uitgesloten, voor zover de auteur zich niet schuldig heeft gemaakt aan bewijsbare opzettelijke of uiterst onachtzame handelingen.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gedeelten van de pagina's of het totale aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, te vervolledigen, te verwijderen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te gelasten.

2. Verwijzingen en links

Bij rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzingen naar vreemde websites (de zogenaamde hyperlinks), die buiten de verantwoordelijkheidssfeer van de auteur liggen, zal er enkel sprake zijn van een verplichte aansprakelijkheid als de auteur op de hoogte is van de inhoud ervan en het technisch voor hem mogelijk en haalbaar zou zijn om het gebruik ervan in geval van een onwettige inhoud te verhinderen.
De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk, dat op het tijdstip van de plaatsing van de links geen illegale inhoud op de sites waarnaar verwezen wordt herkenbaar was. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of auteurschap van de pagina's waarnaar verwezen wordt resp. die aan de deze site verbonden zijn heeft de auteur geen enkele vorm van invloed. Daarom distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van elke inhoud van alle pagina's waarnaar verwezen wordt resp. die aan deze site verbonden zijn die na het plaatsen van de links gewijzigd werden. Deze bepaling geldt voor alle op de eigen internetpagina geplaatste links en verwijzingen, alsook voor externe aantekeningen in door de auteur ter beschikking gestelde gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade uit het gebruik of niet-gebruik van op die manier aangeboden informatie voortvloeit, is enkel de exploitant van de pagina waarnaar verwezen werd aansprakelijk en niet de persoon die via links enkel naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs- en kenmerkenrecht

De auteur tracht in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hem zelf vervaardigde grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of terug te grijpen naar licentievrije grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten. Alle op de internetpagina vernoemde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken zijn zonder restrictie onderworpen aan de bepalingen van het telkens geldende kenmerkenrecht en de eigendomsrechten van de telkens geregistreerde eigenaren. Enkel op basis van de loutere vermelding kan men niet concluderen dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn!
De copyright voor gepubliceerde door de auteur zelf vervaardigde objecten blijft enkel bij de auteur van de pagina. Een vermenigvuldiging of gebruik van zulke grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegelaten.

4. Gegevensbescherming

Indien binnen de internetpagina de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te vullen, dan gebeurt de vrijgave van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en haalbaar - ook zonder vermelding van die gegevens resp. onder vermelding van anonieme gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de in het kader van het impressum of vergelijkbare informatie gepubliceerde contactgegevens zoals postadressen, telefoonnummers, faxnummers en e-mailadressen door derden ter overmaking van niet uitdrukkelijk verzochte informatie is niet toegestaan. Juridische stappen tegen de verzender van zogenaamde spammail bij overtreding van dit verbod blijft uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid dient als onderdeel van de internetpagina beschouwd te worden, van waaruit naar deze pagina verwezen werd. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende rechtspositie, blijven de overige delen van het document wat betreft inhoud en geldigheid onverminderd voortbestaan.