feedback

Kolofon

Kolofon
   
Udgiver » Armacell GmbH („Diensteanbieter“)
Direktør » Stefan Garmann, Daniel Högter
Adresse » Robert-Bosch-Strasse 10, D-48153 Münster
Telefon » +49 251 7603 0
Fax » +49 251 7603 448
E-mail » info.de@armacell.com
Domicil & registrering » Münster, Amtsgericht HRB 86
Momsnr. » DE812122014

 

Ansvarsfraskrivelse

1. Indholdet af onlinetilbuddet

Udbyderen påtager sig intet ansvar for kvaliteten af de oplysninger, der stilles til rådighed, eller om de er aktuelle, korrekte eller fuldstændige. Der kan grundlæggende ikke gøres ansvarskrav gældende mod udbyderen, der vedrører skader af materiel eller ideel art, som er opstået på grund af brugen eller ikke-brugen af de tilbudte oplysninger eller på grund af brugen af forkerte og ufuldstændige oplysninger, såfremt der fra udbyderens side ikke foreligger påviselig forsætlig eller groft uagtsom skyld. Alle tilbud er uden forbindende. Udbyderen forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, udvide, slette eller helt ophøre med dele af siderne eller hele tilbuddet uden særskilt varsel.

2. Henvisninger og links

Ved direkte eller indirekte henvisninger til andre hjemmesider ("Hyperlinks"), der ligger uden for udbyderens ansvarsområde, kan en ansvarsforpligtelse udelukkende træde i kraft, såfremt udbyderen har kendskab til indholdet, og såfremt det ville være teknisk muligt for ham og rimeligt at forlange af ham, at han forhindrer brugen i tilfælde af ulovligt indhold.
 Udbyderen erklærer hermed udtrykkeligt, at der på tidspunktet for oprettelse af linket ikke fremgik ulovligt indhold på de sider, hvortil der blev oprettet links. Udbyderen har ingen indflydelse på den aktuelle og fremtidige udformning eller det aktuelle og fremtidige indhold eller på ophavsretten til de sider, der oprettes link/forbindelse til. Derfor tager han hermed udtrykkeligt afstand fra alt indhold på linkede/tilknyttede sider, der er ændret efter oprettelse af linket. Denne konstatering gælder for alle links og henvisninger, der er oprettet i udbyderens eget internettilbud samt for fremmede indlæg i gæstebøger, diskussionsfora og maillister, der er oprettet af udbyderen. Udbyderen af den side, der henvises til, er alene ansvarlig for ulovligt, fejlagtigt eller ufuldstændigt indhold og fortrinsvis for skader, der opstår på grund af brugen eller ikke-brugen af sådanne tilbudte oplysninger, og der kan ikke gøres krav gældende over for den, der via links blot henviser til den pågældende offentliggørelse.

3. Ophavs- og mærkeret

Udbyderen tilstræber at overholde ophavsrettighederne til de anvendte grafikker, lydoptagelser, videosekvenser og tekster i alle publikationer samt at anvende de af ham oprettede grafikker, lydoptagelser, videosekvenser og tekster eller at anvende licensfrie grafikker, lydoptagelser, videosekvenser og tekster. Alle varemærker, der er nævnt i forbindelse med internettilbuddet og eventuelt er beskyttede af tredjemand, er ubegrænset underlagt bestemmelserne i den til enhver tid gældende mærkeret samt de pågældende registrerede ejeres ejendomsrettigheder. Alene på grund af den blotte nævnelse kan der ikke drages den konklusion, at mærket ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder!  Ophavsretten til offentliggjorte, af udbyderen selv oprettede objekter tilhører alene udbyderen. Mangfoldiggørelse eller anvendelse af sådanne grafikker, lydoptagelser, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er kun tilladt med udbyderens udtrykkelige godkendelse.

4. Databeskyttelse

Hvis der inden for internettilbuddet er mulighed for indlæsning af personlige oplysninger eller virksomhedsdata (e-mailadresser, navne, adresser),  sker afgivelsen af disse data fra brugerens side på udtrykkelig frivillig basis. Anvendelsen og betaling for alle tilbudte tjenester er – så vidt teknisk muligt og rimeligt – også tilladt uden angivelse af sådanne data eller under angivelse af anonyme data eller et pseudonym. Det er ikke tilladt tredjemand at gøre brug af de i kolofonen eller lignende meddelelser offentliggjorte kontaktoplysninger som postadresser, telefon- og faxnumre samt e-mailadresser til fremsendelse af information, der ikke udtrykkeligt er anmodet om. Ved krænkelse af dette forbud forbeholder vi os udtrykkeligt ret til at tage retlige skridt mod afsenderne af såkaldte spam-mails.

5. Retsgyldigheden af nærværende ansvarsfraskrivelse

Nærværende ansvarsfraskrivelse skal anses for en del af det internettilbud, hvorfra der henvises til denne side. Såfremt dele af eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke, ikke længere eller ikke fuldstændigt er i overensstemmelse med gældende retsstilling, berøres de øvrige dele af dokumentet med hensyn til indhold og gyldighed ikke heraf.