feedback

Allmänna villkor

Armacell Enterprise GmbH & Co. KG

1. Anmälan och behörighet

1.1 Dessa villkor reglerar din användning av bonussystemet (www.armacell-premium.com) Armacell Enterprise GmbH & Co KG (nedan Armacell), för de deltagande företagen i isolerings eller kylning- och luftkonditionerings- hantverk (nedan kallat kundföretag).

1.2 Start av bonussystemet är 01.04.2010. Programmet är inte begränsat när det gäller dess varaktighet.

1.3 Armacell bonussystem ger varje registrerad deltagare ett attraktivt bonusprogram. Delta kan varje kundföretag i WKSB - företag baserade i Tyskland (exklusive Helgoland), Danmark, Nederländerna, Belgien och Luxemburg samt varje kundföretag i kyl- och luftkonditionerings hantverk baserad i Tyskland. Kundföretaget måste ha en giltig e-post adress och en leveransadress i Tyskland (exklusive Helgoland), Danmark, Nederländerna, Belgien och Luxemburg.

Grossister och återförsäljare är inte berättigade att delta.

En laglig rätt att delta i belöningssystemet för Armacell finns inte. Inlösta belöningar skickas endast till huvudkontoret för deltagande företag. Inlösen och fördelning av premier är upp till ägaren eller chefen för deltagande företag.

1.4 Genom den första registreringen på (Armacell Premium) på hemsidan (http://www.armacell-premium.com) (nedan kallat bonussystem plats) förklarar kundföretaget sitt samförstånd med de allmänna villkoren och integritetspolicyn. Alla detaljer om uppgifterna måste vara sanningsenliga.

2. Anmälan till vårt bonussystem; Poäng konto

2.1 För att delta i premiesystemet krävs det individuell tillgångsdata av kundföretaget. Dessa kan begäras via www.armacell-premium.com genom att fylla i medlemsansökan (registrering). Deltagandet blir endast etablerat genom transfer av individuell tillgångsdata. Företaget Armacell Enterprise GmbH & Co. KG förbehåller sig rätten att inte skicka tillgångsdata i motiverade fall, så att ingen deltagande relation kan etableras.

2.2 Kundföretaget kan registrera sig på Armacell premiesystem-webbplats och skapa ett huvudkonto med poängkonto genom fullmakt via ombud. Om det anges ett annat namn än ombudets i huvudkonto, kan Armacell skriva om namnet till det faktiska ombudets namn. Bara kundföretaget är principiellt befogat att hantera ett huvudkonto så som ett poängkonto. Varje kundföretag tillåtes att ha ett huvudkonto. Armacell förbehåller sig rätten att slå ihop flera huvudkonton.

2.3 Kundföretaget kan ge anställda möjligheten, med verkan för och mot sitt företag, att delta i premiesystemet. För detta ändamål tillfogas ett underkonto till huvudkontot. Underkontot (företagets samlingskonto) förfogar inte över separata poängkonton utan är ansluten till huvudkontots poängkonto. Handlingar av dessa anställda har därmed direkt inverkan av kundföretagets poängkonto.

2.4 Kundföretaget såsom kundföretagets anställda måste ansvara för att lösenord inte lämnas ut till obehöriga. Om kundföretaget skulle få kännedom om att en obehörig part har fått tillgång till inloggningen, måste kundföretaget omedelbart informera Armacell om detta och genast ändra sitt lösenord.

3. Bonuspoäng; Information om saldot på kontot

3.1 Kundföretaget kan få iBonus-poäng genom alla deltagande produkter i premiesystemet. Armacells premiesystem är än så länge begränsat till marknaderna i Tyskland (exklusive Helgoland), Danmark, Nederländerna, Belgien och Luxemburg.

3.2 Antalet iBonus-poäng samt arten och omfattning av produkter som under löptiden ingår i premiesystemet listas i produkt- och poänglistan. Denna lista är när som helst i en aktuell version synlig på premiesystemets webbplats. Armacell förbehåller sig rätten att göra ändringar i förteckningen. Strykningar eller tillägg av produkter eller ändringar av poäng på produktlistan kommer att offentliggöras av Armacell minst en månad innan den träder i kraft på bonussystemet webbplats. Armacell har rätt att korrigera felaktiga uppgifter när som helst.

3.3 För att kunna kreditera iBonus-poäng på sitt konto, måste kundföretaget logga in på premiesystemets webbplats och sedan ange en premiekod per kartong av varje köpt produkt. Varje deltagande produkt har en premiekod i form av en streckkod och ett nummer på kartongtaggen/kartongetiketten. När premiekoderna har angetts krediteras iBonus-poäng enligt aktuell lista på kundföretagets poängkonto. Det finns inget laglig rätt för kundföretaget att få kredit för poäng som är fel angiven i listan. Kundföretaget kan när som helst få insyn på aktuell poängstatus genom sitt konto. Invändningar gällande fullständighet eller korrekthet av poängstatus ska göras inom en månad i form av ett skriftligt meddelande till Armacell Enterprise GmbH & Co. KG. Underlåtenhet av en skriftlig invändning gäller som godkännande av poängstatus.

3.4 Armacell kan, för att göra reklam för enskilda produkter (”aktionsprodukter”), under en kort tid fördela ytterligare iBonus-poäng (”aktionspoäng”). Aktionsprodukter, aktionspoäng, förutsättningar och kampanjperioden kommer att meddelas på premiesystemets webbplats eller skickas via e-post till enskilda kunder. Aktionspoäng utdelas endast när du anger premiekoder för kampanjprodukter inom varje kampanjperiod, om inte annat anges på bonussystemets webbplats. Efter avslutad kampanjperiod finns inte möjligheten kvar att få premiekod aktionspoäng iBonus poäng för relaterade aktionsprodukter, fast produkten köptes inom kampanjperioden. Krediterade aktionspoäng behandlas som vanliga iBonus poäng.

3.5 Det är inte tillåtet för kundföretaget att kreditera iBonus poäng som inte är förvärvat av kundföretaget själv och inte förekommer på företagets produktlista (t ex premie kod tas bort, fallit av från en förpackning eller kopierat från en produkt som ej köptes av kundföretaget själv). En missaktning av detta förbud befogar Armacell att utesluta berörda kundföretag enlig § 7 och/eller att annullera redan krediterade poäng.

3.6 Premiekoden för varje produkt får bara anges enligt antal levererade mängder av behållare/kartonger för att erhålla iBonus-poäng. Armacell förbehåller sig rätten att efterfråga inköpsbevis/faktura för berörda produkter. Först efter inlämning av inköpsbevis/faktura krediteras iBonus-poäng. Ifall inköpsbeviset/fakturan inte kan lämnas in är det inte möjlig att kreditera iBonus-poäng på poängkontot.

3.7 Krediten av iBonus-poäng och alla andra krav från kundföretaget kan inte överlåtas till en tredje part.

4. Inlösen och förfall av samlade bonuspoäng; Beskattning av sakpremier

4.1 Samlade poäng kan lösas in på premiesystemets internet-premieshop, som är tillgänglig via premiesystemets webbplats.

4.2 Varje bonusartikel på internet-premieshopen är märkt med antal poäng som krävs för att kunna få premie-produkten. En premie kan bara begäras om det finns minst det antal poäng på kundföretagets poängkonto som önskad produkt är märkt med. Efter beställd premie drar Armacell automatiskt av motsvarande iBonus-poäng från kundföretagets poängkonto.

4.3. De premier som erbjuds i premieshop kan bara beställas i den mån som produkten är tillgänglig. Kundföretaget har ingen rätt at få en viss premie. Eventuella uppgifter om leveranstider är inte bindande. Om en begärd premie för en gångs skull inte kan levereras, dras inga poäng från kundföretagets poängkonto. I fall det redan har dragits poäng från kontot kommer dessa att sättas in på kontot igen. Kundföretaget underrättas om avsaknad av önskad premie.

4.4 En poäng har ett värde på 0,01 €; eller 100 poäng motsvarar 1 €

4.5 iBonus-poäng kan endast lösas in mot sak premier. Utbetalning av pengar är utesluten.

4.6 Leveransen av premien är endast möjlig till adresser i Tyskland (exklusive Helgoland), Danmark, Nederländerna, Belgien och Luxemburg.

4.7 Outlösta poäng förfaller 36 månader efter deras första kreditering på kreditkonto till slutet av varje kvartal. Kundföretaget informeras om detta en månad i förväg via e-post.

4.8. En redan inlöst premie kan inte bytas om till poäng eller en annan premie.

Armacell skickar inga varor ”på prov”. Deltagaren bör inspektera mottagen vara omedelbart efter eventuella skador, saknade delar etc. Eventuella klagomål meddelas inom en vecka till avsändaren (Armacell premieshop operatör) i skriftlig form.

4.9. Produkter från kundlojalitetsprogrammet utgör en kontantförmån och är därför skattepliktiga. Kundföretaget är ansvarigt att redovisa detta för skattemyndigheterna. Armacell ger information som begärs av skattemyndigheterna.

5. Uppdatering av kundföretagets uppgifter

Kundföretaget ansvarar för att meddela alla förändringar av uppgifter som lämnades vid registreringen. Missar kundföretaget att uppdatera uppgifter, har Armacell möjligheten att neka kundföretaget tillgång till sitt konto och därmed registrering av poäng, tills uppdateringen har utförts.

6. Uppsägning, utvisning från bonussystemet

6.1 Kundföretaget kan när som helst säga upp sig från deltagandet av premium-systemet i skriftlig form; företaget Armacell Enterprise GmbH & Co. KG har en två veckors uppsägningstid i skriftlig form till slutet av en månad. Den ömsesidiga exceptionella uppsägningen p.g.a. särskild anledning förblir opåverkad av detta.

6.2 I fall av en vanlig uppsägning av kundföretaget eller Armacell, kan kundföretaget lösa in sina samlade poäng på poängkontot inom 6 månader efter uppsägningen. Därefter förfaller återstående poäng utan ersättning. Ett möjligtvis tidigare förfall av poäng förblir opåverkad. Ytterligare anspråk består inte.

6.3 Armacell förbehåller sig rätten att utesluta kundföretag och/eller deras medarbetare omedelbart från deltagandet av premiesystemet vid kränkning eller brott mot villkoren. Detta sker skriftlig. Ett brott eller en kränkning mot villkoren kan t.ex. vara att kundföretaget

  • anmäler sig till premiesystemet fast det är inte berättigat att delta (se 1.3),
  • vid anmälan eller uppdatering till premiesystemet anger felaktiga uppgifter (se 1.4, 5),
  • bryter mot 3.

Vid utestängning av premiesystemet p.g.a. ovanstående punkter förfaller de från kundföretaget samlade poäng på poängkontot omedelbart efter skriftlig uppsägning har mottagits. Krav på ersättning består inte för företaget.

6.4 Ett kundföretag som tidigare utestängs av premiesystemet är inte tillåtet att ansöka igen till premiesystemet.

6.5 Eventuella andra anspråk från Armacells sida mot kundföretaget p.g.a. brott mot villkor påverkas inte genom ovanstående regel.

7. Tillfällig stängning av ett account

Om det finns anledning att misstänka att huvudkontot och/eller underkontot används för brott/kränkning mot villkoren eller andra brottsligheter / kriminalitet, förbehåller sig Armacell rätten att neka tillgång till berört konto tillfälligt tills utredningen är avslutad. Under utredningsperioden och vid tillfällig stängning av kontot kan deltagaren inte få tillgång till sitt konto och framförallt kan deltagaren inte samla eller lösa in poäng. Kundföretaget bli informerat om stängningen.

8. Inställning eller ändring av bonussystemet och villkoren för deltagande

8.1 Armacell förbehåller sig rätten att under upprätthållandet av kundföretagets intressen ställa in premiesystemet när som helst helt eller delvis eller inom en rimlig tidsperiod ändra, komplettera eller ersätta det bestående systemet med ett annat kundbindande system. Armacell förbehåller sig ytterligare rätten att under dessa förutsättningar göra ändringar eller komplettera villkoren.

8.2 I dessa fall sker ett tillkännagivande på premiesystemets webbplats. Dessutom kommer kundföretaget meddelas skriftligen. Ändringen anses som godkänd om kundföretaget inte motsäger sig inom 6 veckor eller fortsättningsvis använder huvudkontot och /eller underkontot för att få fler poäng.
Vid dessa konsekvenser kommer företaget Armacell att hänvisas skriftligen.

8.3 Efter avslutningen av premiesystemet kan man inte längre samla eller kreditera poäng i systemet. Redan samlade poäng måste lösas in inom 6 månader efter avslutningen annars förfaller samlade poäng utan ersättning.

8.4 Om genomförandet av i villkoren reglerade premiesystemet eller delar av det skulle visas sig olagligt eller bristande, kan Armacell helt eller delvis ställa in premiesystemet direkt och utan föranmälan. Kundföretaget har i detta fall inga anspråk mot Armacell p.g.a. inställning av premiesystemet eller delar av det.

9. Ansvar och garanti

För skador som har förorsakats deltagarna i samband med deltagande i Armacell premieprogram genom Armacell eller en medhjälpare är ansvaret obegränsat i fall av grov vårdslöshet eller avsikt. Vid ringa vårdslöshet är ansvaret i fall av skada av liv, kropp eller hälsa också obegränsad. I fall av ringa vårdslöst avtalsbrott (så kallad ”Kardinalspflichten”) är ansvaret begränsad till materiella skador och ekonomiska förluster i koppling med förutsägbarhet av i vanliga fall förekommande skador. Ytterligare skadestånd är, med undantag av fordring från lagstadgade produktansvarsskäl, uteslutna.

10. Integritetspolicy

De personuppgifter som rör deltagandet bearbetas och används för ändamål som har utsetts att genomföra programmet i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Deltagaren förklarar senast vid registrering på www.armacell-premium.com sitt samtycke till lagring och användning av sina personuppgifter i den utsträckning som behövs för avveckling.

11. Slutbestämmelser

11.1 För det juridiska relation som regleras av allmänna villkor gäller enbart tyska laget, exklusive FN-köplagen.

11.2 Jurisdiktion är Münster för eventuella tvister som uppstår i samband med premiesystemet.

11.3 Om enskilda bestämmelser i ovanstående villkor kommer bli eller redan är helt eller delvis ogiltigt, påverkas inte återstående bestämmelser av detta. Den ineffektiva bestämmelsen ersätts av en bestämmelse som kommer närmast den ogiltiga bestämmelsen i syftet och innehåll. Detsamma gäller eventuella luckor i regelverket.