feedback

Algemene Bedrijfsvoorwaarden

Armacell Enterprise GmbH & Co. KG

1. Toepassingsgebied en voorwaarden voor deelname

1.1 In deze voorwaarden voor deelname wordt het gebruik van het premiesysteem geregeld (www.armacell-premium.com) van Armacell Enterprise GmbH & Co. KG (hierna Armacell), voor het deelnemende bedrijf uit de isolatiebranche (hierna te noemen klantbedrijf).

1.2 Het premiesysteem begint op 01-04-2010. Het programma is wat looptijd betreft niet aan een termijn gebonden.

1.3 Het Armacell bonus systeem biedt elke ingeschreven deelnemer in een aatrekkelijke beloningen programma.Deelname staat open voor elk klantbedrijf in de isolatiebranche (WKSB) met vestiging in Duitsland (zonder Helogland), Denemarken, Nederland, België of Luxemburg en elk klantbedrijf in de koudetechniek met vestiging in Duitsland. De klantbedrijf moet beschikken over een geldig e-mailadres en een afleveradres in Duitsland (zonder Helgoland), Denemarken, Nederland, België of Luxemburg hebben.

Groothandelaren en wederverkopers zijn van deelname uitgesloten.

Er bestaat geen wettige aanspraak op deelname aan het premiesysteem van Armacell. Ingewisselde premies worden alleen naar het bedrijfsadres van de deelnemende onderneming gestuurd. De inwisseling en verdeling van de premies berust bij de eigenaar of de bedrijfsleider van de deelnemende onderneming.

1.4 Met de eerste registratie bij (Armacell Premium) op de website (http://www.armacell-premium.com) (hierna premiesysteemwebsite genoemd) verklaart het klantbedrijf in te stemmen met de voorwaarden voor deelname en de verklaring over de bescherming persoonsgegevens. Alle gegevens zijn naar waarheid in te vullen.

2. Aanmelding voor het premiesysteem; Puntenrekening

2.1. Voor deelname aan het premiesysteem heeft het klantbedrijf individuele toegangsgegevens nodig. Deze zijn aan te vragen via www.armacell-premium.com door het invullen van het toelatingsverzoek (registratie). De deelnameverstandhouding wordt pas van kracht na het versturen van de individuele toegangsgegevens. De firma Armacell Enterprise GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor, in gerechtvaardigde gevallen de toegangsgegevens niet te versturen, zodat geen deelnameverstandhouding tot stand komt.

2.2 Het klantbedrijf kan zich op de premiesysteemwebsite van Armacell registreren en een hoofdaccount aanmaken met een puntenrekening op naam van haar vertegenwoordigingsbevoegde orgaan. Als voor het hoofdaccount een andere naam opgegeven wordt dan die van de vertegenwoordigingsbevoegde kan Armacell dit hoofdaccount overschrijven op naam van de werkelijk vertegenwoordigingsbevoegde. In principe is alleen het klantbedrijf gerechtigd tot het hebben van het hoofdaccount en puntenrekening. Elk klantbedrijf mag in principe maar één hoofdaccount hebben. Armacell behoudt zich het recht voor meerdere hoofdaccounts samen te voegen tot een.

2.3 Het klantbedrijf kan medewerkers de mogelijkheid geven, met werking voor en tegen hun onderneming, aan het premiesysteem deel te nemen. Hiervoor wordt aan het hoofdaccount een subaccount toegevoegd. De subaccounts (bedrijfsverzamelrekening) hebben geen separate puntenrekening, maar vallen onder het hoofdaccount. Handelingen van deze medewerkers hebben dus direct invloed op het puntensaldo van het klantbedrijf.

2.4 Het klantbedrijf en haar medewerkers dienen er voor te zorgen dat wachtwoorden niet doorgegeven worden aan onbevoegden. Als een klantbedrijf aanwijzingen heeft dat een onbevoegde kennis heeft gekregen van de persoonlijke toegangsgegevens, dient het klantbedrijf Armacell hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en het wachtwoord onmiddellijk te veranderen.

3. Bonuspunten; Informatie over de stand van het saldo

3.1 Het klantbedrijf kan iBonus-punten sparen via alle aan het premiesysteem deelnemende producten. Het Armacell premiesysteem is vooralsnog beperkt tot de markten in Duitsland (zonder Helgoland), Denemarken, Nederland, België en Luxemburg

3.2 Het aantal iBonus-punten en de soort en omvang van de producten waar punten opzitten gedurende de looptijd van het premiesysteem, zijn opgenomen in de product- en puntenlijst. De meest recente versie van deze lijst kan altijd op de premiesysteemwebsite ingezien worden. Armacell behoudt zich het recht voor te allen tijde veranderingen in de lijst aan te brengen. Schrappen en aanvullen van producten of veranderingen van de punten op de productenlijst worden door Armacell tenminste een maand voor de ingangsdatum op de premiesysteemwebsite aangekondigd. Armacell heeft te allen tijde het recht foutieve opgaven te corrigeren

3.3 Om iBonus-punten op het saldo bij te laten schrijven moet het klantbedrijf inloggen op de premiesysteemwebsite en daar de premiecode per doos van het door haar gekochte artikel, invoeren. Elk deelnemend artikel heeft op het etiket van de doos een premiecode in de vorm van een barcode en een getal. Na het invoeren van de premiecode worden de iBonus-Punten in overeenstemming met de geldige lijst aan het saldo toegevoegd. Het klantbedrijf kan geen rechten doen gelden op het bijschrijven van punten voor zover het aantal berust op fouten in de lijst. Het klantbedrijf kan de actuele stand van haar saldo te allen tijde via haar account inzien. Bezwaren tegen de volledigheid en juistheid van het aantal punten moeten minstens binnen een maand schriftelijk aan de firma Armacell Enterprise GmbH & Co. KG kenbaar gemaakt worden. Het niet op tijd bezwaar maken wordt gezien als instemming met het puntensaldo.

3.4 Armacell kan kortlopend, om individuele producten („actieproducten“) te promoten, extra iBonus-Punten („actiepunten“) geven. Actieproducten, actiepunten, voorwaarden en actieperiode worden op de premiesysteemwebsite of gericht per e-mail aan individuele klanten, bekend gemaakt. Actiepunten worden alleen bij het invoeren van premiecodes voor actieproducten binnen de geldende actieperiode bijgeschreven, voor zover niet anders aangegeven op de premiesysteemwebsite. Met het eindigen van de actieperiode vervalt ook de mogelijkheid voor het invoeren van de premiecode-actiepunten om iBonus-punten voor de betreffende actieproducten te krijgen, ook als deze producten binnen de actieperiode zijn gekocht. Bijgeschreven actiepunten worden behandeld als gewone iBonus-punten.

3.5 Het is niet toegestaan premiecodes voor het bijschrijven van iBonus-punten in te voeren, die niet van een door het klantbedrijf zelf gekocht en voor eigen gebruik bestemd product van de productenlijst stammen (bv. premiecodes zijn van een niet door het klantbedrijf gekocht product, van de verpakking gehaald of overgeschreven, losgelaten premiecodes). Overtreding van dit verbod geeft Armacell het recht het betreffende klantbedrijf uit te sluiten volgens § 7 en/of over te gaan tot het terugboeken van al bijgeschreven punten.

3.6 De premiecode van elk artikel voor het verkrijgen van iBonus-punten mag alleen ingevoerd worden volgens het aantal geleverde stuks per bundel/doos. Armacell behoudt zich het recht voor overleggen van een aankoopbewijs (factuur) voor het betreffende product te verlangen. Pas na overleggen van het aankoopbewijs worden de iBonus-punten definitief bijgeschreven. iBonus-punten waarvoor geen aankoopbewijs kan worden getoond, kunnen niet op de rekening bijgeschreven worden.

3.7 Het saldo aan iBonus-Punten en alle andere aanspraken van het klantbedrijf zijn niet op derden overdraagbaar.

4. Inwisselen en vervallen van gespaarde Bonuspunten; Opgeven voor de belasting van premies in natura

4.1 Gespaarde punten kunnen in de internet premieshop van het premiesysteem ingewisseld worden; deze is bereikbaar via de premiesysteemwebsite.

4.2 Voor iedere in de premieshop aangeboden premie wordt het aantal daarvoor benodigde punten aangegeven. Men kan alleen een premie bestellen als het puntensaldo van het klantbedrijf tenminste toereikend is voor het aantal voor deze premie benodigde punten. Na bestelling van de premie trekt Armacell het betreffende aantal iBonus-punten automatisch van het puntensaldo van het klantbedrijf af.

4.3. De in de premieshop aangeboden premies kunnen alleen besteld worden als deze beschikbaar zijn. De klantonderneming kan geen rechten doen gelden op toezending van een bepaalde premie. Aangegeven levertermijnen kunnen niet worden gegarandeerd. Als een bestelde premie bij uitzondering niet meer geleverd kan worden, zullen de hiervoor benodigde punten niet van het saldo van het klantbedrijf afgetrokken worden of, indien dat al gebeurd is, op de rekening bijgeschreven worden. Het klantbedrijf ontvangt bericht indien een premie niet meer geleverd kan worden.

4.4 Een punt vertegenwoordigt een waarde van 0,01 €; resp. 100 punten komen overeen met 1 €

4.5 iBonus-punten kunnen alleen ingewisseld worden tegen premies in natura. Uitbetaling in baargeld is niet mogelijk.

4.6 Premies kunnen alleen afgeleverd worden op leveringsadressen in Duitsland (zonder Helgoland), Denemarken, Nederland, België of Luxemburg.

4.7 Niet ingewisselde punten vervallen aan het eind van een kwartaal, 36 maanden nadat zij voor het eerst op de rekening zijn bijgeschreven. Het klantbedrijf krijgt hierover een maand van te voren bericht per e-mail.

4.8. Een eenmaal ingewisselde premie kan niet teruggewisseld worden voor punten of voor een andere premie geruild worden.
Armacell verstuurt geen premies op zicht. De deelnemer moet de ontvangen goederen direct na ontvangst controleren op compleetheid en beschadigingen en eventuele klachten binnen een week schriftelijk aan de afzender (exploitant van de Armacell Premieshop) meedelen.

4.9. Premies in natura uit klantenbindingsprogramma's vertegenwoordigen een geldelijk voordeel en moeten daarom aan de belasting opgegeven worden. De belastingplicht berust bij het klantbedrijf. Armacell zal op aanvraag van de financiële autoriteiten de gewenste inlichtingen verstrekken.

5. Actualisering van gegevens van het klantbedrijf

Het klantbedrijf is verplicht veranderingen in de bij de aanmelding opgegeven gegevens ongevraagd mede te delen. Als het klantbedrijf niet aan deze verplichting voldoet, kan Armacell hem de toegang tot zijn account en daarmee de mogelijkheid om punten in te wisselen, ontzeggen totdat de gegevens zijn geactualiseerd.

6. Opzegging, uitsluiting van het premiesysteem

6.1 Het klantbedrijf kan zijn deelname aan het premiesysteem te allen tijde volgens de regels schriftelijk opzeggen; Armacell Enterprise GmbH & Co. KG moet bij een schriftelijke opzegging volgens de regels een opzegtermijn van twee weken vanaf het eind van een maand, in acht nemen. Het recht van beide partijen op buitengewone opzegging om gewichtige reden blijft onverminderd van kracht

6.2 In geval van de opzegging volgens de regels door het klantbedrijf of door Armacell kan het klantbedrijf de op zijn rekening gespaarde punten nog tot zes maanden na ontvangst van de opzegging, inwisselen. Hierna vervallen de nog op het saldo staand punten zonder vervanging. Een eventueel eerder vervallen van de punten blijft onverminderd van kracht. Er zijn geen verdere aanspraken mogelijk.

6.3 Armacell behoudt zich het recht voor het klantbedrijf en/of medewerkers ervan bij ernstige overtreding van de voorwaarden tot deelname schriftelijk van onmiddellijke deelname aan het premiesysteem uit te sluiten. Een ernstige overtreding van de voorwaarden tot deelname is bv. dat een klantbedrijf
• zich voor het premiesysteem aanmeldt hoewel het niet gerechtigd is om deel te nemen (zie1.3),
• bij de aanmelding voor het premiesysteem of bij het actualiseren van de gegevens valse informatie verstrekt (zie 1.4, 5.),
• in strijd handelt met 3.
Bij uitsluiting van het premiesysteem om voornoemde redenen komen de op de rekening van het klantbedrijf gespaarde punten onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke opzegging te vervallen. Het klantbedrijf kan hiervoor geen schadeclaim indienen.

6.4 Als een klantbedrijf van deelname aan het premiesysteem uitgesloten is, is het, als het zich opnieuw aanmeldt voor het premiesysteem, niet gerechtigd tot deelname.

6.5 De voorgaande regels zijn niet van invloed op eventuele andere aanspraken van Armacell tegen het klantbedrijf wegens het in strijd handelen met de voorwaarden voor deelname.

7. Voorlopige blokkering van een account

Indien er reden bestaat aan te nemen dat het hoofdaccount en/of subaccounts van het klantbedrijf gebruikt wordt om te handelen in strijd met de voorwaarden voor deelname of gebruikt wordt voor strafbare handelingen, behoudt Armacell zich het recht voor om de toegang tot het desbetreffende account tijdelijk te blokkeren totdat de ware toedracht van de feiten bekend is. Tijdens de blokkeringsperiode van het account kan de deelnemer niet in zijn account komen, in het bijzonder kan hij geen punten sparen of inwisselen. Het klantbedrijf krijgt bericht van de blokkering.

8. Stopzetten of verandering van het premiesysteem en de voorwaarden voor deelname

8.1 Armacell behoudt zich het recht voor, het premiesysteem te allen tijde in zijn geheel of gedeeltelijk te beëindigen of met inachtneming van een redelijke termijn, met inachtneming van de belangen van de klantbedrijven, te veranderen, aan te vullen of door een ander klantenbindingsysteem te vervangen. Armacell behoudt zich verder het recht voor, onder deze voorwaarden, veranderingen of aanvullingen aan deze voorwaarden voor deelname aan te brengen.

8.2 In dergelijke gevallen volgt bekendmaking op de premiesysteemwebsite. Bovendien worden de klantbedrijven schriftelijk op de hoogte gesteld. Veranderingen worden beschouwd als zijnde geaccepteerd als het klantbedrijf niet binnen 6 weken bezwaar maakt of het hoofdaccount en/of subaccount blijft gebruiken voor het verkrijgen van punten.
De firma Armacell zal schriftelijk op deze gevolgen wijzen.

8.3 Na beëindiging van het premiesysteem kan geen invoer meer plaatsvinden en geen punten bijgeschreven worden. Al gespaarde punten moeten binnen zes maanden na beëindiging van het premiesysteem ingewisseld worden, anders komen deze zonder compensatie te vervallen.

8.4 Mocht de uitvoering van het in deze voorwaarden voor deelname geregelde premiesysteem of delen hiervan ongeoorloofd blijken te zijn, dan kan Armacell het premiesysteem zonder voorafgaande aankondiging in zijn geheel of het betreffende gedeelte hiervan onmiddellijk stopzetten. Klantbedrijven kunnen in dit geval tegenover Armacell geen rechten doen gelden wegens het stopzetten van het premiesysteem of een gedeelte daarvan.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Voor schade die bij deelnemers in verband met de deelname aan het Armacell premieprogramma ontstaan is door Armacell of haar vertegenwoordigers is de aansprakelijkheid onbeperkt als sprake is van opzet of grove nalatigheid of als garantie gegeven is. Bij eenvoudige nalatigheid is de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van schending van leven, lichaam of gezondheid eveneens onbeperkt. Bij letsel door een eenvoudige nalatigheid van wezenlijke contractverplichtingen (zgn. kardinale plichten) is de aansprakelijkheid beperkt tot de hierop terug te voeren zaak- en vermogensschade in hoogte van de te voorziene typisch optredende schade. Elke andere verdergaande aansprakelijkheid voor schadevergoeding is, met uitzondering van de wettelijk geregelde aanspraken op grond van productaansprakelijkheid, uitgesloten.

10. Bescherming persoonsgegevens
De met de deelname in verband