feedback

Almindelige forretningsbetingelser

Armacell Enterprise GmbH & Co. KG

1. Anvendelsesområde og betingelser for deltagelse

1.1  Disse betingelser for deltagelse regulerer brugen af præmiesystemet (www.armacell-premium.com)  fra Armacell Enterprise GmbH & Co. KG (i det følgende kaldt Armacell) for den deltagende virksomhed i isoleringsbranchen (i det følgende kaldt kundevirksomhed).

1.2 Præmiesystemet starter 01.04.2010. Programmets løbetid er ikke tidsbegrænset.

1.3 Armacells præmiesystem indeholder et attraktivt præmieprogram for de registrerede deltagere.
Kundevirksomheder inden for varme-, kulde-, lyd- og brandisolering med domicil i Tyskland, Holland, Belgien, Luxembourg eller Danmark samt kundevirksomheder inden for kulde-klimabranchen med domicil i Tyskland er berettiget til at deltage. Kundevirksomheden skal have en gyldig e-mailadresse og en leveringsadresse i Tyskland (uden Helgoland), Holland, Belgien, Luxembourg eller Danmark.

Grossister og forhandlere er ikke berettiget til at deltage.

Der eksisterer ikke noget retskrav på deltagelse i Armacells præmiesystem. Indløste præmier sendes udelukkende til den deltagende virksomheds domicil.
Indløsningen og fordelingen af præmier påhviler indehaveren eller direktøren i den deltagende virksomhed.

1.4  Med sin første registrering hos (Armacell Premium) på hjemmesiden(http://www.armacell-premium.com)(i det følgende kaldt præmiesystem-hjemmeside) accepterer kundevirksomheden betingelserne for deltagelse og erklæringen om databeskyttelse.Alle afgivne oplysninger skal være i overensstemmelse med sandheden.

2.  Tilmelding til præmiesystemet; pointkonto

2.1. For at kunne deltage i præmiesystemet skal kundevirksomheden have sine egne individuelle adgangsdata.Disse kan bestilles på www.armacell-premium.com ved at udfylde ansøgningen om deltagelse (registreringsformular).Deltagelsen er først retligt gældende, når de individuelle adgangsdata er fremsendt. Firmaet Armacell Enterprise GmbH & Co. KG forbeholder sig ret til i begrundede tilfælde ikke at fremsende adgangsdataene, således at der ikke etableres et deltagelsesforhold.

2.2 Kundevirksomheden kan registrere sig på Armacells præmiesystem-hjemmeside og oprette en hovedkonto med en pointkonto i det tegningsberettigedes organs navn. Hvis der angives et andet navn i hovedkontoen end den tegningsberettigedes navn, kan Armacell ændre navnet i hovedkontoen til navnet på den faktisk tegningsberettigede person. Grundlæggende er kun kundevirksomheden berettiget til at føre hovedkontoen og pointkontoen.Grundlæggende må en kundevirksomhed kun føre én hovedkonto. Armacell forbeholder sig ret til at sammenfatte flere hovedkonti til én konto.

2.3 Kundevirksomheden kan give medarbejderne mulighed for at deltage i præmiesystemet med virkning for og imod virksomheden.
Til det formål tilføjes en underkonto til hovedkontoen. Underkontiene  (firmaets samlekonti) har ikke separat førte pointkonti, men er tilknyttet hovedkontoens pointkonto. Disse medarbejderes handlinger påvirker således direkte kundevirksomhedens pointkonto.

2.4 Kundevirksomheden og dens medarbejdere skal sikre, at adgangskoderne ikke videregives til uberettigede personer. Hvis det kommer til kundevirksomhedens kendskab, at en uberettiget tredjemand har fået kendskab til de personlige adgangsdata, skal kundevirksomheden omgående underrette Armacell herom og ligeledes omgående ændre sin adgangskode.

3.  Bonuspoint; oplysning om kontostatus

3.1 Kundevirksomheden kan optjene ibonuspoint via alle produkter, der er med i præmiesystemet. Armacells præmiesystem er i første omgang begrænset til markederne i Tyskland (uden Helgoland), Holland, Belgien, Luxembourg og Danmark.

3.2 Antallet af ibonuspoint samt arten og omfanget af produkter, der kan godskrives i præmiesystemets løbetid, er anført i produkt- og pointlisten.Denne liste kan ses på præmiesystem-hjemmesiden i den til enhver tid gældende version. Armacell forbeholder sig ret til til enhver tid at foretage ændringer i listen. På præmie-systemhjemmesiden giver Armacell  meddelelse om sletning eller tilføjelse af produkter eller ændring af point i produktlisten mindst en måned, før disse ændringer træder i kraft.

3.3 For at få godskrevet ibonuspoint på kontoen skal kundevirksomheden logge ind på præmiesystem-hjemmesiden og her indtaste en præmiekode pr. kasse af den artikel, som kundevirksomheden har erhvervet. Emballagen på alle de produkter, der er med i præmiesystemet, er forsynet med en etiket med en præmiekode i form af en stregkode og et tal.
Efter indtastning af præmiekoden  godskrives pointkontoen med ibonuspoint i overensstemmelse med den gældende liste. Kundevirksomheden har ikke et retskrav på godskrivning af point, såfremt antallet af point beror på fejl i listen. Kundevirksomheden kan til enhver tid se den aktuelle status for sin konto.
Indsigelser mod fuldstændigheden og rigtigheden af pointstatussen skal inden en måned skriftligt gøres gældende over for firmaet Armacell Enterprise GmbH & Co. KG.
Såfremt sådanne indsigelser ikke gøres gældende rettidigt, anses pointstatussen for accepteret.

3.4 Armacell kan med kort frist udstede flere ibonuspoint („kampagnepoint“) for at reklamere for enkelte produkter („kampagneprodukter“).
Kampagneprodukter, kampagnepoint, betingelser og kampagneperiode oplyses på præmiesystem-hjemmesiden eller målrettet til enkelte kunder via e-mail.
Kampagnepoint godskrives kun ved indtastning af præmiekoder for kampagneprodukter i den pågældende kampagneperiode, såfremt der ikke er anført andet på præmiesystem-hjemmesiden. Ved udløbet af kampagneperioden bortfalder muligheden for at samle ibonuspoint (kampagnepoint) for de pågældende kampagneprodukter ved at indtaste præmiekoden, også selv om disse produkter er købt inden for kampagneperioden. Godskrevne kampagnepoint behandles som almindelige ibonuspoint.

3.5 Det er ikke tilladt at indtaste præmiekoder til godskrivning af ibonuspoint, der ikke stammer fra et listeprodukt, som kundevirksomheden selv har erhvervet og som er bestemt til kundevirksomhedens forbrug (f.eks. præmiekoder, der er fjernet fra eller skrevet af fra emballagen til et produkt, der ikke er erhvervet af kundevirksomheden, eller præmiekoder, der er faldet af emballagen). Manglende overholdelse af dette forbud berettiger Armacell til at udelukke den pågældende kundevirksomhed i henhold til § 7 og/eller annullere allerede godskrevne point.

3.6 Præmiekoden til hver enkelt artikel må kun indtastes i henhold til antallet af leverede beholdere/kasser med henblik på at opnå ibonuspoint.
Armacell forbeholder sig ret til at forlange fremvisning af et købsbilag (regningsdokumentation) for det pågældende produkt. Godskrivningen af ibonuspoint sker først endeligt efter fremvisning af købsbeviset. Såfremt der ikke fremlægges et købsbevis, kan der ikke tilskrives ibonuspoint til pointkontoen.

3.7 Kundevirksomhedens tilskrevne ibonuspoint og og øvrige krav kan ikke overdrages til tredjemand.

4. Indløsning og bortfald af samlede bonuspoint; beskatning af tingspræmier

4.1 Samlede point kan indløses i præmiesystemets internet-præmieshop, der findes på præmiesystem-hjemmesiden.

4.2 Her vises det antal point, der kræves til de enkelte præmier, der er vist i præmieshoppen. En præmie kan kun udleveres, såfremt kundevirksomhedens pointkonto indeholder mindst det antal point, der kræves til indløsning af denne præmie. Efter angivelse af den ønskede præmie trækker Armacell automatisk det pågældende antal ibonuspoint fra kundevirksomhedens pointkonto.

4.3. De præmier, der tilbydes i præmieshoppen, kan kun ønskes, såfremt de er til rådighed. Kundevirksomheden har ikke krav på fremsendelse af en bestemt præmie. Eventuelle angivelser af leveringsfrister er uden forbindende. Såfremt en ønsket præmie undtagelsesvist ikke mere kan leveres, fratrækkes de point, der vedrører denne præmie, ikke fra kundevirksomhedens pointkonto. Skulle disse point allerede være fratrukket, godskrives de igen pointkontoen. Kundevirksomheden underrettes om, at den ønskede præmie ikke er til rådighed.

4.4 Et point har en værdi af 0,01 €; 100 point svarer således til 1 €.

4.5 Det er kun muligt at indløse ibonuspoint mod tingspræmier. Kontant udbetaling er ikke mulig.

4.6 Udleveringen af præmierne kan kun foretages til leveringsadresser i Tyskland (uden Helgoland), Holland, Belgien, Luxembourg eller Danmark.

4.7 Ikke indløste point bortfalder efter 36 måneder efter den første godskrivning på pointkontoen til udgangen af et kvartal.
Kundevirksomheden underrettes pr. mail herom med en måneds varsel.

4.8.En indløst præmie kan ikke byttes tilbage til point eller byttes til en anden præmie. Armacell fremsender ikke præmier til gennemsyn.
Deltageren skal straks efter modtagelsen kontrollere, om de modtagne varer er fuldstændige og uden mangler, og eventuelle reklamationer skal skriftligt meddeles afsenderen (Armacells præmieshopudbyder).

4.9.Tingspræmier i kundebindingsprogrammer repræsenterer en pengemæssig fordel og skal derfor beskattes. Skattepligten påhviler kundevirksomheden.
Armacell giver på forespørgsel oplysning til skattemyndighederne.

5. Opdatering af kundevirksomhedens data

Kundevirksomheden er forpligtet til uopfordret at give meddelelse om enhver ændring af de data, der er oplyst ved tilmeldingen.
Såfremt kundevirksomheden ikke opfylder denne forpligtelse, kan Armacell nægte kundevirksomheden adgang til virksomhedens konto og dermed også muligheden for at indløse point, indtil opdateringen er foretaget.

6. Opsigelse, udelukkelse fra præmiesystemet

6.1 Kundevirksomheden kan til enhver tid foretage skriftlig, ordinær opsigelse af sin deltagelse i præmiesystemet; en skriftlig, ordinær opsigelse fra firmaet Armacell Enterprise GmbH & Co. KG's side kan foretages med et varsel på to uger til udgangen af en måned. Begge parters ret til ekstraordinær opsigelse af en væsentlig grund berøres ikke heraf.

6.2 Ved ordinær opsigelse fra kundevirksomhedens eller Armacells side kan kundevirksomheden indløse de point, der er samlet på pointkontoen, indtil seks måneder efter fremkomsten af opsigelsen. Derefter bortfalder eventuelle point på pointkontoen, uden at der kan gøres krav på erstatning. Et eventuelt tidligere bortfald af point berøres ikke heraf. Der kan ikke gøres yderligere krav gældende.

6.3 Armacell forbeholder sig ret til ved væsentlig misligholdelse af betingelserne for deltagelse  skriftligt og uden varsel at udelukke kundevirksomheden og/eller dennes medarbejdere fra deltagelse i præmiesystemet. En alvorlig misligholdelse af betingelserne for deltagelse foreligger f.eks., såfremt kundevirksomheden
• melder sig til præmiesystemet, selvom virksomheden ikke er berettiget til at deltage (se 1.3),
• ved tilmeldingen til præmiesystemet eller ved opdatering af virksomhedens data giver forkerte oplysninger (se 1.4, 5.),
• ikke overholder 3.
Ved udelukkelse fra præmiesystemet af ovennævnte grunde bortfalder de point, der er samlet på kundevirksomhedens pointkonto straks med modtagelsen af den skriftlige opsigelse. Kundevirksomheden har ingen krav på erstatning.

6.4 En kundevirksomhed, der er blevet udelukket fra præmiesystemet, anses i tilfælde af en ny tilmelding til præmiesystemet for ikke at være berettiget til at deltage.

6.5 Eventuelle øvrige krav fra Armacells side mod kundevirksomheden på grund af manglende overholdelse af betingelserne for deltagelse berøres ikke af ovenstående bestemmelser.

7. Midlertidig spærring af konto

Såfremt der er begrundet mistanke om, at kundevirksomhedens hovedkonto og/eller underkonto anvendes til krænkelse af betingelserne for deltagelse eller til strafbare handlinger, forbeholder Armacell sig ret til midlertidigt at spærre adgangen til den pågældende konto, indtil forholdet er afklaret. Mens kontoen er spærret, kan deltageren ikke få adgang til kontoen eller samle point eller indløse point. Kundevirksomheden informeres om spærringen.

8. Afvikling eller ændring af præmiesystemet og betingelserne for deltagelse

8.1 Armacell forbeholder sig ret til til enhver tid at afvikle præmiesystemet helt eller delvist eller at ændre eller udvide præmiesystemet eller at erstatte det af et andet kundebindingssystem med et rimeligt varsel til varetagelse af kundevirksomhedens interesser. Armacell forbeholder sig desuden ret til under disse forudsætninger at ændre eller udvide nærværende betingelser for deltagelse.

8.2 I givet fald bekendtgøres dette på præmiesystem-hjemmesiden. Derudover informeres kundevirksomheden skriftligt. Ændringer anses for accepteret, såfremt kundevirksomheden ikke inden 6 uger fremsætter indsigelse eller fortsat anvender hovedkontoen og/eller underkontoen til at opnå point.
Firmaet Armacell giver skriftlig meddelelse om disse konsekvenser.

8.3 Efter ophør af præmiesystemet kan der ikke indskrives flere data, og der vil ikke blive godskrevet flere point. Allerede samlede point skal indløses inden seks måneder efter ophøret af præmiesystemet; i modsat fald bortfalder de, uden at der kan gøres krav gældende om erstatning.

8.4 Såfremt det viser sig, at gennemførelsen af præmiesystemet eller dele af præmiesystemet, der er reguleret af nærværende betingelser for deltagelse, ikke er tilladt, kan Armacell straks og uden varsel afvikle præmiesystemet i sin helhed eller den pågældende del deraf. Kundevirksomheden kan i givet fald ikke gøre krav gældende mod Armacell på grund af afviklingen af præmiesystemet eller en del deraf.

9. Ansvar og garanti

Ved forsæt og grov uagtsomhed og såfremt der foreligger en garanti, har Armacell eller Armacells medhjælpere ubegrænset ansvar for skader, som  de forårsager for deltagerne i forbindelse med disses  deltagelse i Armacells præmieprogram. Ved let uagtsomhed er ansvaret ligeledes ubegrænset i tilfælde af skade på liv, legeme eller helbred. Ved let uagtsom overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser (såkaldte kardinalpligter) er ansvaret begrænset til tings- og ejendomsskader, der kan henføres hertil, i omfanget af den forudsigelige, typiske skade. Med undtagelse af krav i henhold til det lovpligtige produktansvar kan der ikke gøres yderligere krav om skadeserstatning gældende.

10. Databeskyttelse
De personlige oplysninger, der afgives i forbindelse med deltagelsen, behandles og anvendes til formål, der tjener til gennemførelse af programmet i overensstemmelse med de gældende bestemmelser om databeskyttelse. Deltageren accepterer senest ved registreringen på www.armacell-premium.com , at hans personlige oplysninger lagres og bruges, såfremt dette er nødvendigt til afviklingen.

11. Afsluttende bestemmelser

11.1 For retsforholdet, der reguleres af nærværende betingelser for deltagelse, gælder udelukkende tysk ret med undtagelse af FN-køberetten.

11.2 Værneting for alle eventuelle tvister i forbindelse med præmiesystemet er Münster.

11.3 Såfremt enkelte bestemmelser i ovenstående betingelser skulle være eller blive helt eller delvist ugyldige, berøres gyldigheden af de øvrige betingelser ikke heraf. Den ugyldige bestemmelse erstattes af en bestemmelse,  som i sit økonomiske sigte kommer den ugyldige bestemmelse så nær som mulig.
Tilsvarende gælder for eventuelt eksisterende huller i bestemmelserne.